Regulamente Spital

REGULAMENTUL INTERN

CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR.N.ROBANESCU” , prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana , prin mijloace automatizate/ manuale in prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate, cercetare stiintifica, educatie si cultura.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului “servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei noastre.

 Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul programelor nationale de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

 

*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.


Descarca tot documentul >>>

Anexa document aici >>>

Plan de management

Istoric

Structura pe care s-a constituit Centrul National Medical de Recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" a fost prima sectie de recuperare functionala a copiilor cu deficiente fizice si neuro-psiho-motorii din Romania, înfiinţată la Spitalul de Copii Calarasi, in 1968, de către Dr. N. Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă centrul nostru.

Dupa cutremurul din 1977, secţia a fost mutata in fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti), iar din 1993 sectia a funcţionat in pavilionul Spitalului "M. S. Curie", pana in 2006 , cand la 17 mai in Raportul de tara, Romaniei i s-a impus intocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul Romaniei a dat legea nr.377/oct.2006, pentru infiintarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.N. Robanescu” pe structura fostei sectii de Recuperare a spitalului “M.S.Curie”, centru de interes national, for metodologic pentru instruirea personalului medical care activeaza in recuperarea copilului.

Din 2008, Centrul nostru a fost conectat academic, când Universitatea de Medicina “Carol Davila” –Bucuresti a infiintat disciplina de Recuperare neuropsihomotorie.

Tipul şi profilul spitalului

Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuromotorie a copilului.

Centrul este instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.

Este situat în Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, Nr. 44.

Descarca tot documentul

Regulament de organizare si functionare

ORDIN  Nr. 1476/2016 din 16 decembrie 2016

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1066 din 30 decembrie 2016


Descarca tot documentul

Plan strategic

ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A CENTRULUI MEDICAL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PENTRU COPII “DR.NICOLAE ROBĂNESCU”

1. Istoric

Structura pe care s-a constituit Centrul National Medical de Recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robanescu" a fost prima sectie de recuperare functionala a copiilor cu deficiente fizice si neuro-psiho-motorii din Romania, înfiinţată la Spitalul de Copii Calarasi, in 1968, de către Dr. N. Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă centrul nostru.

Dupa cutremurul din 1977, secţia a fost mutata in fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti), iar din 1993 sectia a funcţionat in pavilionul Spitalului "M. S. Curie", pana in 2006 , cand la 17 mai in Raportul de tara, Romaniei i s-a impus intocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul Romaniei a dat legea nr.377/oct.2006, pentru infiintarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.N. Robanescu” pe structura fostei sectii de Recuperare a spitalului “M.S.Curie”, centru de interes national, for metodologic pentru instruirea personalului medical care activeaza in recuperarea copilului.

Din 2008, Centrul nostru a fost conectat academic, când Universitatea de Medicina “Carol Davila” –Bucuresti a infiintat disciplina de Recuperare neuropsihomotorie.

2. Tipul şi profilul spitalului

Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr.Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuromotorie a copilului.

Centrul este instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice.

Este situat în Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, Nr. 44.

Descarca tot documentul

CIRCUITUL FOII CLINICE

CIRCUITUL FOII CLINICE GENERALE DE OBSERVATIE A PACIENTULUI

SPITALIZARE DE ZI

SPITALIZARE CONTINUA

Aprobat,
Manager,
Conf.Univ.Dr.Liliana PADURE
 
SpitalizareContinua
 
SpitalizareZI

Codul Etic

CODUL DE ETICA SI DE CONDUITA PROFESIONALA

C.M.C.R.N.C „Dr. N. Robanescu” - Bucuresti

 

Capitolul I - Domeniul de aplicare si principii generale

 

Art. 1. - Domeniul de aplicare 

 

(1) Codul de conduita profesionala si de etica al C.M.C.R.N.C „Dr.N.Robanescu” cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se desfasoara activitatea centrului .

(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru personalul centrului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.

(3) Sănătatea omului este telul suprem al actului medical. Obligaţia medicului consta în a apara sănătatea fizica şi mentala a omului, în a usura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei umane, fără discriminări în funcţie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, ideologie politica sau orice alt motiv, în timp de pace, precum şi în timp de război. Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia.

(4) În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primeaza asupra oricăror alte interese.

 

Descarca tot documentul

Consiliul Etic

  La nivelul institutiei exista Consiliul etic cu urmatoarele atributii:

 

 1. a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
 2. b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
 3. c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
 4. d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 5. e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;
 6. f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
 7. g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării.
 8. h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
 9. i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
 10. j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;
 11. k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
 12. l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
 13. m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;
 14. n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
 15. o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 16. p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
 17. q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
 18. r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;
 19. s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;
 20. t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

 

Consiliul etic la cerere ofera consiliere de natura etica personalului angajat.

Adresa noastra este:

Str. Dumitru Minca, nr.44, sector 4

BUCURESTI

Tel: 021 460 02 32

Compartiment -Administrativ: Achizitii, Contabilitate, RUNOS

Tel /fax: 021 460 00 68

Pentru intrebari si sesizari scrieti-ne
pe urmatoarea adresa: cnmrnc@yahoo.com