CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR.N.ROBANESCU” , prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana , prin mijloace automatizate/ manuale in prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate, cercetare stiintifica, educatie si cultura.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului “servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei noastre.

 Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul programelor nationale de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

 

*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Descarca tot documentul >>>

Anexa document aici >>>

 

 

Anexa nr.1 la decizia nr.130/18.07.2018
Regulament intern de acordare a voucherelor de vacanta
in cadrul CNCRNC “Dr.Nicolae Robanescu”

Art.1. Angajatii Centrului, aflati in plata la ora actuala beneficiaza de vouchere de vacanta in valoare de maxim 1450 lei pentru salariat.

Art.2. Voucherele de vacanta se acorda pe suport de hartie cu o valoare nominala de 50 lei, in numar de maxim 29 de tichete  si au o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii.

Art.3.Voucherele de vacanta se acorda pentru o perioada de 12 luni;

Art.4. Voucherele de vacanta se acorda pana la data de 30 noiembrie 2018.

Art.5. (1) Voucherele de vacanta se impoziteaza cu 10% (impozit pe venit) in luna in care au fost acordate beneficiarului;

(2) In situatia in care se restituie voucherul/contravaloarea acestora, persoana beneficiaza de recalcularea impozitului in luna urmatoare restituirii.

Art.6. Voucherele de vacanta se acorda proportional cu perioada de timp lucrata, raportat la numarul maxim de vouchere stabilite pentru programul normal de lucru.

Art.7. Salariatii care presteaza cumul de functii, vor primi vouchere de vacanta de la institutia unde au functia de baza si vor da declaratie in acest sens;

Art.8. Salariatii ce au functia de baza in unitate si  lucreaza cu jumatate de norma, vor beneficia  de jumatate din valoarea tichetelor reprezentand vouchere  de vacanta, proportional cu timpul lucrat;

Art.9. In cazurile in care personalul din cadrul unitatii, au fost prezenti partial la locul de munca in anul 2018 din diferite motive (angajare in cursul perioadei, reintoarcere din concedii de ingrijire copil), voucherele se vor acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in unitate dupa urmatorul mod de calcul :

 numar de vouchere cuvenite = numar zile lucrate in anul 2018 x numar maxim de vouchere/numar de zile lucratoare in anul 2018.

 Art.10.Personalul care se afla in concediu medical ( incapacitate temporara de munca, concediu risc maternal, concediu ingrijire copil bolnav, concediu maternitate) va beneficia de vouchere de vacanta cu valoare totala;

Art.11.Personalul ce se afla in concediu medical ( incapacitate temporara de munca, concediu risc maternal, concediu ingrijire copil bolnav, concediu maternitate) o luna intreaga, vor primi voucherul de vacanta la revenirea la servici;

Art.12.Personalul cu contractul de munca suspendat (de la momentul acordarii voucherelor – pana la sfarsitul anului 2018) , nu va beneficia de voucher de vacanta, neaflandu-se in plata unitatii;

Art.13.Personalul ce revine la servici dupa incetarea concediului de ingrijire copil, beneficiaza de vouchere de vacanta proportional cu timpul de lucru;

Art.14.Personalul platit de la bugetul de stat (medici, asistenti/ personal de cercetare stiintifica) va primi vouchere de vacanta proportional cu timpul lucrat, din veniturile proprii ale spitalului.

Art.15.Angajatii ce urmeaza a fi pensionati in anul 2018 vor primi vouchere de vacanta proportional cu timpul lucrat in unitate pana la data pensionarii;

Art.16.Salariatul este singura persoana indreptatita sa utilizeze voucherul de vacanta in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.;

Art.17. Se interzice salariatilor, beneficiari ai voucherelor de vacanta urmatoarele:

  • utilizarea tichetelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute mai sus;
  • primirea unui rest de bani la tichetul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de vacanta;
  • comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.

Art.18.Salariatul nu poate primi bani in schimbul voucherului de vacanta;

Art.19.Salariatul are obligatia sa restituie voucherele de vacanta necuvenite si/sau neutilizate,  pe suport hartie acordate in decursul unui an la sfarsitul perioadei de valabilitate sau la data incetarii contractului de munca;

Art.20.Compartimentul achizitii publice din cadru centrului intocmeste contractul pentru achizitionarea voucherelor  de vacanta cu respectarea prevederilor art. 4 din HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul cuprinde atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta cat si costul imprimatului reprezentand voucher de vacanta.  Contractul  se  semneaza  de  persoanele  autorizate a  semna angajamentele legale in institutie si se supune obligatoriu vizei de control financiar preventiv propriu inainte de a fi aprobat de conducerea unitatii.

Art.21. Situatiile centralizatoare si analitice  a voucherelor de vacanta pe suport hartie conform  HG nr. 215/2009 privind Normele Metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta. se intocmesc de catre Biroul RUNOS si aprobate de catre conducatorul Biroului Financiar Contabilitate si conducerea unitatii.

Art.22. Evidenta formularelor cu regim special si evidenta contabila a tipizatelor se asigura in cadrul Compartimentului financiar contabil.

Art.23. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a reglementarilor contabile aplicabile.

Art.24. Evidenta miscarii  voucherelor  de vacanta pe suport de hartie se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.

Art.25.Salariatii isi vor da acordul in scris pentru a beneficia de voucherele de vacanta, si o declaratie scrisa in cazul in care refuza acordarea acestora in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta prezentul regulament .

 

Comitet Director,

Manager Conf.Univ.Dr.Liliana Padure

Director financiar contabil Ec.Tescoi Alina Mariana

 

Consilier juridic,

Iubis Oana Carmen

 

 

Birou RUNOS,

Sef Birou Ec.Vaduva Dorela

 

 

Reprezentantii salariatilor,

Kinetoterapeut Dumitrescu Gabriela

As.medical Negrea Nicoleta



 

        ORDIN  Nr. 692/2018 din 24 mai 2018

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 5 iunie 2018

 

Descarca tot documentul.

PLANUL STRATEGIC AL CENTRULUI NAȚIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII
“DR. NICOLAE ROBĂNESCU”
pentru perioada 2018-2022

 


A. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE


1. Istoric

Structura pe care s-a constituit actualul Centru Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu", a fost prin prima Secție de recuperare funcțională a copiilor cu deficiențe fizice și neuropsihomotorii din România, înfiinţată la Spitalul de Copii Călărași, în 1968, de către Dr. Nicolae Robănescu, creator fără portofoliu de şcoală de recuperare pentru copii, al cărui nume îl poartă Centrul nostru.
După cutremurul din 1977, Secţia a fost mutată în fosta Maternitate Avrig (actualul sediu al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București), iar din 1993 Secția a funcţionat în pavilionul Spitalului "M. S. Curie", până în 2006, când la 17 mai în Raportul de țară, României i s-a impus întocmirea strategiei copilului deficient fizic. Parlamentul României a dat Legea nr. 377 din 2006, pentru înființarea Centrului Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii “Dr. N. Robănescu” pe structura fostei Secții de Recuperare a Spitalului “M. S. Curie”.
Din 2013, Centrul, prin Ordinul nr. 770 emis de Ministerul Sănătății, s-a transformat în Centru Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu".

 

Descarca tot documentul
CIRCUITUL FOII CLINICE GENERALE DE OBSERVATIE A PACIENTULUI

SPITALIZARE DE ZI

SPITALIZARE CONTINUA

Aprobat,
Manager,
Conf.Univ.Dr.Liliana PADURE
 
SpitalizareContinua