INFORMAȚII UTILE

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii in conformitate cu Legea 202/2002

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă consta in accesul nediscriminatoriu la:

 • alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 • angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
 • venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 • informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
 • promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 • condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;
 • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
 • organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
 • prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în toate domeniile.

 • Este interzis orice ordin sau dispoziţie de a discrimina o persoană pe criteriul de sex.
 • Statutul familial şi cel marital nu pot constitui motiv de discriminare.
 • Respingerea unui comportament de hărţuire şi hărţuire sexuală de către o persoană sau supunerea unei persoane la un astfel de comportament nu poate fi folosită drept justificare pentru o decizie care să afecteze acea persoană.
 • Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de asistenţă medicală şi la programele de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii.

CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DR.N.ROBANESCU” , prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana , prin mijloace automatizate/ manuale in prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate, cercetare stiintifica, educatie si cultura.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului “servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei noastre.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul programelor nationale de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Va informam ca:

CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DOCTOR NICOLAE ROBANESCU” prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Informaţiile înregistrate sunt utilizate de către operator, în scopurile precizate anterior, şi nu sunt destinate dezvăluirii, cu exceptia cazurilor exceptionale catre organele abilitate.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul institutiei noastre.

Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

NOTIFICARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pacientii care au beneficiat de serviciile spitalului nostru si considera ca au fost lezati in drepturile lor, sau au fost nedreptatiti se pot adresa urmatoarelor organizatii ale pacientilor la nivel national:

ASOCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA PACIENTILOR : WWW.PROTECTIAPACIENTILOR.RO

Orice cadru medical care elaboreaza o lucrare stiintifica pe baza datelor si informatiilor furnizate de spital cu privire la pacienti trebuie sa respecte prevederile legii drepturilor pacientilor nr 46/2004 (lege)

Toate documentele elaborate in format electronic sau scris si toate datele prelucrate reprezinta proprietate intelectuala si nu se pot comunica catre forurile abilitate decat de conducere cu acordul reprezentantului legal al centrului

CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII “DOCTOR NICOLAE ROBANESCU”, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal prin notificarea nr. 19119100917 N.G 008352/09.04.2015 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului.

Informaţiile înregistrate sunt utilizate de către operator, în scopurile precizate anterior, şi nu sunt destinate dezvăluirii, cu exceptia cazurilor exceptionale catre organele abilitate.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul institutiei noastre.

Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

.

-