ATRIBUȚII CONSILIUL ETICLa nivelul institutiei exista Consiliul etic cu urmatoarele atributii:

 

 1. a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
 2. b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
 3. c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
 4. d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 5. e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii sanitare;
 6. f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;
 7. g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea soluţionării.
 8. h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
 9. i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
 10. j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;
 11. k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
 12. l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;
 13. m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;
 14. n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;
 15. o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 16. p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuţiilor de serviciu;
 17. q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
 18. r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;
 19. s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;
 20. t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.

 

Consiliul etic la cerere ofera consiliere de natura etica personalului angajat.